Call Now04652 230 980

Dr. K.V. Jayashree

PRINCIPAL

mathematics

Dr. K. R. Jayasree, M.Sc., M.Phil., PGDCA, Ph,D

Associate Professor

Dr. Sandya, M.Sc.,M.Phil., PGDCA., Ph.D.

Assistant Professor

Dr.K.R.Sobha,M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.

Assistant Professor

Dr.G.Sumathy, M.Sc., M.Phil., Ph.D

Assistant Professor