Call Now04652 230 980

Dr. K.V. Jayashree

PRINCIPAL

botany

Dr. M.Suma, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.

Head

Dr. S.Umadevi, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph,D.

Assistant Professor

Mrs. B.S.Rakhi, M.Sc.

Assistant Professor

Mrs. S .Divyasree, M.Sc.

Assistant Professor

Dr. M. Devi Chinmayee, M.Sc, Ph.D